2018-11-22 10:22Pressmeddelande

Svenska barn får underkänt i internationell hälsorapport

null

Active Healthy Kids Global Alliance är ett globalt nätverk som samlar över 50 länder för att sammanställa barns fysiska aktivitet. Varje land rankas utifrån tio kriterier bl.a. fysisk aktivitet, stillasittande, skola, offentliga initiativ och hur samhället och den offentliga miljön är utformad för att underlätta rörelse. Varje område ges betyg A till F.

I årets rapport får svenska barn och ungdomar underkänt. D+ i fysisk aktivitet och C+ i stillasittandet. De låga betyg som uppmättes 2016 är i stort sett oförändrade. Trots goda yttre förutsättningar rör sig svenska barn för lite.

En stor andel når inte upp till WHO:s rekommendation, 60 minuters fysisk aktivitet om dagen, framför allt gäller det flickor. Både pojkar och flickor spenderar även mycket tid framför skärmar. Positivt är att 75% av barn och ungdomar deltar i någon form av organiserad fysisk aktivitet.

Stora möjligheter till rörelse men svenska barn sitter ändå

Den fysiska aktiviteten är ett av Sveriges folkhälsomål. Det finns nationella riktlinjer och det sker satsningar för att främja ökad rörelse. Sverige får högt betyg gällande offentliga strategier och initiativ samt offentlig miljön, som t.ex. grönområden, idrottsplatser och trygghet i närområdet.

Svenska barn har alltså stora möjligheter att ha en fysisk aktiv livsstil. Men vad bör göras för att förändra utvecklingen?

- Förebyggande insatser i tidig ålder är en nyckelfaktor för att förebygga ohälsa. Nyligen visade en studie från GIH att varannan vuxen har farligt dålig kondition men att den organiserade idrotten inte minskar – samma tendens ser vi bland barn. Det handlar inte nödvändigtvis om att sporta utan att röra på sig. Det räcker inte med mer skolidrott eller schemalagda aktiviteter utan att fler i samhället engagerar sig och förstår hur viktig vardagsmotionen är för att uppnå en jämlik hälsa, menar Janna Hellerup Ulvselius, ordförande, En Frisk Generation

- Vi behöver samarbeta för att öka den fysiska aktiviteten hos våra barn och ungdomar. Det behövs åtgärder i skolan, hos familjer, i föreningslivet och i samhället. Viktigt är att alla barn och ungdomar ges lika förutsättningar till ett fysiskt aktivt liv med en bättre hälsa. Vi behöver lägga fokus på hälsofrämjande insatser i resurssvaga områden, där behovet är som störst, menar Gisela Nyberg, Med Dr, Karolinska Institutet och medförfattare till den svenska sammanställningen av Active Healthy Kids.

Fakta
Stillasittande, precis som alkohol, rökning och ohälsosam mat, är en riskfaktor för icke-smittsamma sjukdomar, som varje år orsakar 40 miljoner människor en för tidig död. I Sverige står dessa sjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, diabetes och kronisk lungsjukdom, för över 90 procent av alla dödsfall.

Active Healthy Kids Sverige 2018
Active Healthy Kids Global Alliance

För med information kontakta: 
Janna Hellerup Ulvselius, ordförande, En Frisk Generation,
janna@enfriskgeneration.se, tel: 0708-54 35 88
Gisela Nyberg, Med. Dr, Karolinska Institutet, gisela.nyberg@ki.se, tel: 0706-00 91 79
Magdalena Byléhn, kommunikationsansvarig, En Frisk Generation, magdalena@enfriskgeneration.se, tel: 0702-64 64 21


Om En Frisk Generation

En Frisk Generation är en ideell organisation som bryter trenden med den ojämlika hälsan genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. Vi erbjuder en aktiv fritid för hela familjen där alla får vara med. En Gemenskap som inte baseras på prestation pengar eller färdigheter. Vi gör något konkret genom att två gånger i veckan under ett år erbjuda barn och föräldrar fysisk aktivitet, kunskap om mat och en social gemenskap i närområdet. H.K.H. Prins Daniel är beskyddare av En Frisk Generation och ett forskningsteam från Karolinska Institutet utvärderar effekten av metoden. Barn som deltar i En Frisk Generations program ökar sin fysiska aktivitet tre gånger mer än i jämförande internationella studier. Familjerna ökar sin vardagsmotion och förändrar sina matvanor. De gör mer aktiviteter tillsammans och många upplever också en förbättrad livskvalitet.